Våren 2024 är i full gång - kom gärna och prova om du är intresserad!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Badmintonklubben Kungs
- en klubb för alla, i Kungsbacka.

BMK Kungs - Hälsocertifiering

Reviderad oktober 2020

 

BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap och föreningsliv. Som en del i vårt arbete har styrelsen beslutat att föreningen skall kvalificera sig för Kungsbacka kommuns hälsocertifiering, och verka i enlighet med denna. Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö. 


BARNKONVENTIONEN
Sedan 20200101 är barnkonventionen lag vilket gör att värdegrundsarbetet blivit än mer i fokus. Som hälsocertifierad förening betyder det att vi ytterligare gör ansträngningar för att anpassa verksamheten så att vi inkluderar alla.

 

Utdrag ur belastningsregistret
Samtliga ledare som är över 15 år och som har regelbunden kontakt med barn ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Ansvarig är den som är utsedd som träningsansvarig.

 

Rutin
Tränaransvarig meddelar nya tränare att utdrag ska inlämnas och tar även emot detta när den sökande har fått ut det. Tränaransvarig öppnar brevet tillsammans med tränaren i fråga. Nytt utdrag ska inlämnas med maximalt tre års intervall.

 

VÄRDEGRUND
Nolltoleransmot psykiskt och fysiskt våld
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap och föreningsliv. I det har psykiskt och fysiskt våld, så som mobbing, sexuella övergrepp, kränkningar och mobbing ingen plats. Alla föreningens medlemmar, föräldrar till medlemmar under 18 år och ledare skall känna innehållet i samtliga policyer.

 

Definitioner
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

 

Fysiskt våld
Med fysiskt våld avser vi varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta, till exempel knuffar, sparkar, slag, örfilar, luggningar, stryptag.

 

Psykiskt våld
Med psykiskt våld avses kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det kan också handla om uteslutning, ”att inte låta någon vara med”, att göra sig lustig på någon annans bekostnad, förminskning men också ett nedlåtande bemötande i form av suckar, blickar eller gester.

 

Sexuella övergrepp
Vi definierar sexuellt övergrepp som varje oönskad handling av sexuell art som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. Det handlar om varje form av oönskad beröring, men också om oönskad fotografering och verbala kränkningar. 

Mobbing
Med mobbing avses när samma person utsätts för upprepade kränkningar.

 

Nolltolerans
Medlemmar i BMK Kungs är goda kamrater. Vi respekterar varandra och våra motståndare. Vi uppträder schysst och ärligt och på match, träning och vid sidan av banan. Vi hjälper och stöttar varandra. Alla former av psykiskt och fysiskt våld så som det definieras ovan får inte förekomma i vår förening.

 

Handlingsplan
Förebyggande arbete
Föreningen skall motverka psykiskt och fysiskt våld genom att löpande i den dagliga verksamheten genom att uppmuntra till gemenskap, ansvarstagande och föreningens värdegrund. Certifieringsansvarig samlar årligen alla första års U13-spelare i samband med uppstarten av säsongen (september) till obligatoriskt möte och informerar där om policy, hur den skall tolkas och vad den innebär. Vidare redovisas policy vid årligt föräldramötet i terminens början dit föräldrar till alla medlemmar under 18 år inbjuds. Policyn bifogas till Verksamhetsberättelse och publiceras på hemsida.

 

Vid misstanke om avsteg från policy;

...av medlem
Om medlem misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy föreligger det ledare att omgående informera styrelse om det inträffade.
• Vid ringa, enstaka och inte återkommande förseelse är det tillräckligt att ledare tillrättavisar
• I alla andra fall skall ledare utan dröjsmål genomföra enskilt samtal med samtliga inblandade i händelsen. Ledare bedömer utifrån det inträffade om
styrelsen skall informeras. Särskild hänsyn skall tas till den eller de som utsatts. Är utsatt medlem under 18 år skall föräldrar informeras.
• Föreningen, genom styrelsen, skall erbjuda hjälp och stöd till den som utsatts för psykiskt eller fysiskt våld.

• Vid överträdelse som kan utgöra ett brott mot svensk lag anmäler styrelsen händelsen till polis.
• Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

 

...av ledare

Om ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy skall styrelse utan dröjsmål utifrån graden av överträdelse besluta om ledaren under utredning skall skiljas från sitt uppdrag. 
• Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med ledare.
• Vid överträdelse som kan utgöra ett brott mot svensk lag anmäler styrelsen händelsen till polis
• Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

 

Rutin fastställande av policy
Föreningens samtliga policys beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte samt anslås på föreningens hemsida. Föreningens policys utvärderas, och vid behov revideras, årligen av arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas till styrelsen för beslut senast vid ordinarie styrelsemöte före årsmöte.
Ökad jämställdhet och mångfald BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap
och föreningsliv. I det är jämställdhet och mångfald givet. Alla föreningens medlemmar, föräldrar till medlemmar under 18 år och ledare skall
känna innehållet i samtliga policyer.

 

Alla människor har ett lika värde
Samtliga medlemmar, oavsett kön, ålder, etnisk-, kulturell-, social-, utbildnings– eller ekonomisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller fysiska och psykiska funktionshinder skall bemötas jämställt och ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Mänskliga olikheter skapar en dynamisk mångfald som tillför nya idéer, perspektiv och arbetssätt och skall ses som en viktig tillgång i föreningens verksamhetsutveckling. Där av skall samtliga medlemmars idrottande värderas och prioriteras likvärdigt och resurser fördelas rättvist.

 

Rutin fastställande av policy
Föreningens samtliga policy beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte samt anslås på föreningens hemsida. Föreningens samtliga policy utvärderas, och vid behov revideras, årligen av arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas till styrelsen för beslut senast vid ordinarie styrelsemöte före årsmöte.

 

Ökad demokrati och delaktighet
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap och föreningsliv. 

Demokrati och delaktighet är grunden på vilken vår föreningsverksamhet vilar. Varje medlems åsikt är lika viktig och skall ges samma utrymme. Varje medlem som vill skall ges möjlighet att vara delaktig i de beslut som rör vår förening. Det sker framförallt genom att varje medlem bjuds in till vårt årsmöte och där ges möjlighet att göra sin röst hörd. Varje medlem fyllda 15 år har en röst vid val av styrelsens ledamöter och varje medlem, oavsett ålder, kan skicka motioner till styrelsen. Vidare är varje medlem som så önskar välkommen att närvara (dock utan röst- eller
yttranderätt) vid varje ordinarie styrelsemöte.


Föreningslära
Föreningen skall alltid ha minst en ledare som genomgått handledarutbildningen ”Föreningslära”. Klubben håller årligen en samling där föreningslära ingår som ett delmoment där ungdomar får lära sig hur en ideell förening fungerar, Certifieringsansvarig är handledare.

 

Höjd utbildningsnivå
Barn- och ungdomsledare BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap och föreningsliv. I det har våra ledare en särskild viktig roll och föreningen skall erbjuda, och uppmuntra till adekvat utbildning till alla ledare.

 

Tränare
Tränare är samtliga de som leder träning. Vår förening gör ingen skillnad på barn- och ungdomstränare och andra tränare. Samtliga våra grupper består helt eller delvis av medlemmar under 18 år varför tränare i alla sammanhang måste ta hänsyn till våra gemensamma värderingar. Utbildningsansvarig sammanställer utbildningsbehov utifrån varje tränares kompetens, gruppens behov och tränarens egna utvecklingsönskemål.
Styrelsen hålls kontinuerligt uppdaterad och ansvarar för prioritering och budgetering av medel. styrelse inför budgetarbetet, senast juni månad avseende kommande verksamhetsår. Samtliga tränare ska genomgå RF-Sisus ”Grundtränarutbildning ”. Önskvärda utbildningar för samtliga tränare är dessutom Kommunens och RF-Sisus olika kurser och föreläsningar. Ledare uppmanas att gå på föreläsningar och kurser som berör frågor i våra policys eller HLR och liknande. Svenska Badmintonförbundet har tränarutbildningar och bland dessa söker tränaransvariga matcha tränare till rätt utbildning.

 

Tränare tävlingsgrupp
För träning av tävlingsgrupp har vi inhyrda tränare. Dom ansvarar för utbildning av tränare men vi har alltid minst en egen tränare med från klubben för att ta ansvar för klubbens värderingar. 

Nya ledare
Klubbens utbildningsbehov bland ledare varierar från säsong till säsong. Klubben har en grupp som bevakar vilka utbildningar som är lämpliga för varje ledare. Utbildningar rekommenderade av utbildningsgruppen bekostas av klubben. Nya ledare och ungdomar som är intresserade och ledare gruppen bedömer mogna ska erbjudas att genomföra RF-Sisus utbildning Grundtränarutbildning. Föreningens mål är att i framtiden få tillbaka satsningen i form av nya egna tränare. Vi ställer upp på kommunens initiativ för att hjälpa ungdomar in i aktivitet. Detta för att våra ungdomar
ska få utvecklas som ledare.

 

UTVECKLA DET DROGFÖREBYGGANDE ARBETET
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till idrott, kamratskap och föreningsliv. I det har alkohol och andra droger ingen plats.
Föreningens policy gäller alla föreningens medlemmar oavsett ålder och alla medlemmar, föräldrar till medlemmar under 18 år och ledare skall känna innehållet i samtliga policyer. Vår förening tar avstånd från alla typer av droger.

 

Tobak och nikotin

Nyttjande av tobak, och nikotin i andra former såsom exempelvis e-cigarett och andra smakvätskor innehållande nikotin, är inte tillåten under eller i anslutning till träning, tävling, läger eller annan föreningsverksamhet. Nyttjande av tobak och nikotin är inte tillåten i föreningens profilkläder.

 

Alkohol
Nyttjande av alkohol är inte tillåten under eller i anslutning till träning, tävling, läger eller annan föreningsverksamhet. Nyttjande av alkohol är inte tillåten i föreningens profilkläder.

 

Narkotika och dopingpreparat
Användning av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag och gäller också våra medlemmar.

 

Läkemedel
Användning av narkotikaklassade läkemedel föreskrivna av läkare skall redovisas för ledare så att eventuell dispensansökan kan göras. Dispensansökan görs gemensamt av medlem och ledare. Vi tillhandahåller inte läkemedel, inte heller receptfria och delar inte ut till exempel smärtstillande medel såsom värktabletter eller allergimedicin.

 

Övrigt
Vi följer Riksidrottsförbundet direktiv och avråder från användning av kosttillskott annat än på medicinska grunder. 

Handlingsplan
Förebyggande arbete
Föreningen skall bedriva ett förebyggande arbete mot användning av alkohol och droger genom att löpande i den dagliga verksamheten informera och påminna om de negativa konsekvenserna av alkohol och droger; för individ, förening och samhälle. Vår utbildningsplan för barn- och  ungdomsledare skall också omfatta kunskap om förebyggande av alkohol- och droganvändning.

 

Vid misstanke om avsteg från policy
Av medlem Om medlem misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy föreligger det ledare att omgående informera styrelse  om det inträffade.
• Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med medlem.
• Kontaktperson återkopplar till styrelsen som utifrån enskilt fall, och kontaktpersons åtgärdsförslag, beslutar om åtgärdsplan med syfte att hjälpa och stödja medlem.
• Om medlem, efter åtgärdsprogram, återfaller i regelöverträdelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

 

Av ledare
Om ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy skall styrelse utan dröjsmål utifrån graden av överträdelse besluta om ledaren under utredning skall skiljas från sitt uppdrag.
• Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med ledare.
• Kontaktperson återkopplar till styrelsen som utifrån enskilt fall, och kontaktpersons åtgärdsförslag, beslutar om åtgärdsplan med syfte att hjälpa och stödja ledare.
• Om ledare, efter åtgärdsprogram, återfaller i regelöverträdelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

 

Vid misstanke om bruk av narkotika eller dopingpreparat
Om medlem eller ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bruka narkotika eller dopingpreparat i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet skall förutom ovan

• Styrelsen kontakta sociala myndigheter samt polis
• Vid doping Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
• Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

 

Rutin fastställande av policy
Föreningens samtliga policy beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte samt anslås på föreningens hemsida. Föreningens samtliga policy utvärderas, och vid behov revideras, årligen av arbetsgrupp utsedd av styrelsen.
Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas till styrelsen för beslut senast vid ordinarie styrelsemöte

 
Säsongens Alla Tävlingar
Betala med Swish
Certifierad sedan 2016
Tingbergshallen
Gilla & Följ oss
Vi samarbetar med:
Våra sponsorer